„Kierunek – aktywność, cel – praca”

Rekrutacja do projektu „Kierunek – aktywność, cel – praca”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież z grupy NEET).

Strona projektowa: www.projekty.recomp.pl

Infolinia projektowa: 63 306 70 40, 63 307 00 73

Kontakt mailowy: szkolenia@recomp.pl, biuro@recomp.pl, milena@recomp.pl.