Regulamin nagrody im. Kościelskich

Regulamin zatwierdzony przez Radę Fun­dacji 23 maja 1981 r., uzupełniony lub zmo­dyfikowany 6 listopada 1993 r., 26 września 1998 r. oraz 23 września 2000 r.

 1. Zgodnie z art. I, § 3 Regulaminu Fundacji, Rada Fundacji Kościelskich powołuje spe­cjalną komisję zwaną Jury Nagrody im. Kościelskich (dalej: Jury).
 2. Zadaniem Jury jest przyznawanie nagród Fundacji zgodnie z art. II jej statutu.
 3. Każdy członek Rady Fundacji należy auto­matycznie do Jury, chyba że deklaruje rezygnację z tej funkcji; w każdej chwili może jednak z takiej rezygnacji się wy­cofać. Poza tym, Rada Fundacji powołuje do Jury ekspertów, specjalistów polskiej literatury współczesnej.
 4. Ww. eksperci mogą być powołani na okres od 1 do 3 lat, z możliwością przedłużenia. Ich liczba nie może jednak przekraczać liczby członków Rady należących do Jury.
 5. Prezes i sekretarz Rady Fundacji przyj­mują role przewodniczącego i sekretarza Jury.
 6. Jury zbiera się raz w roku. Jego członko­wie są zawiadomieni co najmniej miesiąc przed zebraniem. W zasadzie Jury roz­patruje tylko kandydatury zgłoszone co najmniej dwa miesiące przed zebraniem. Laureaci są wybierani przez Jury absolut­ną większością głosów. Dozwolone jest głosowanie per procuram lub korespon­dencyjne. Jednak po to, aby decyzje Ju­ry były prawomocne, większość członków (50% + 1) musi być obecna na zebraniu W razie konieczności rozstrzygania przy równej ilości głosów decyduje zdanie prze­wodniczącego.
 7. Jury decyduje o ilości jak i wysokości nag­ród. Maksymalną sumę przeznaczoną na nagrody ustala każdego roku Rada Fun­dacji. Jury może tę sumę zmniejszyć lub nie przyznać nagród w ogóle.
 8. Członkowie Jury zgłaszają kandydatury sekretarzowi, dostarczając mu książki kandydatów. Następnie sekretarz rozsyła książki do wszystkich członków Jury. Każ­dy zgłaszający kandydaturę zobowiązuje sieją uzasadnić na zebraniu.
 9. W zasadzie kandydaci powinni być auto­rami co najmniej jednej opublikowanej książki. Drogą wyjątku, szczególnie war­tościowe kandydatury mogą być rozpatrywane na podstawie publikacji w czaso­pismach, powielonej broszury lub maszy­nopisu.
 10. Nagrody mogą być przyznawane bądź za konkretny utwór, bądź za całokształt twórczości laureata.
 11. Rada Fundacji może rozwiązać Jury, przej­mując na siebie jego funkcję.

Członkowie Rady Fundacji i Jury Nagrody Kościelskich

 • Aleksander Bobkowski (1961-1965)
 • Henri Ferrier (1961-1965, wiceprezes)
 • Zygmunt Kallenbach (1961-1988; 1961-1967 skarbnik, 1967-1985 prezes)
 • Antoni Lanckoroński (1961-1965)
 • Kajetan Morawski (1961-1972; 1961-1967 prezes, 1967-1972 prezes honorowy)
 • Tadeusz Szmitkowski (1961-1983; 1961-1965 sekretarz, 1965-1977 wiceprezes)
 • Zygmunt Estreicher (1961-1992; 1972-1976 sekretarz)
 • Ludwik Hieronim Morstin (1961-1962; ustąpił z funkcji ze względu na niemożność opuszczania Polski w celu uczestnictwa w zebraniach)
 • Jan Parandowski (1961-1962; ustąpił z funkcji ze względu na niemożność opuszczania Polski w celu uczestnictwa w zebraniach)
 • Krzysztof Górski (1964-1993; 1965-1967 sekretarz, 1967-1977 skarbnik, 1983-1985 wiceprezes, 1985-1993 prezes)
 • Konstanty Jeleński (1965-1987)
 • Krystyna Marek (1965-1992; 1967-1969 sekretarz, 1977-1983 wiceprezes)
 • Jacek Woźniakowski* (od 1966; 1983-1993 wiceprezes, od 1993 prezes)
 • Maria Danilewicz Zielińska (1969-2003 )
 • Zygmunt Marzys* (od 1976; 1977-1991 sekretarz, od 1991wiceprezes)
 • Tadeusz Stark (1976-1985; 1977-1985 skarbnik)
 • Andrzej Vincenz* (od 1978)
 • Jan Błoński (od 1979)
 • Ewa Bieńkowska* (od 1983)
 • Bohdan Cywiński (1983-1986)
 • Paweł Dembiński (skarbnik 1986-1990)
 • Michel Kowalski (od 1990, skarbnik)
 • Maciej Morawski* (od 1991)
 • François Rosset* (od 1990, od 1991 sekretarz, prezes Fundacji od 2008)
 • Włodzimierz Bolecki* (od 1993)
 • Jerzy Jarzębski* (od 1993)
 • Jacek Sygnarski* (od 1995)
 • Ewa Zając* (od 1998, sekretarz od 2008)
 • Jan Zieliński (od 2004)
 • Tomasz Różycki (członek jury od 2008)
  * członek Jury Nagrody Kościelskich w 2003 r.