Fundacja im. Kościelskich

   Nagroda Kościelskich jest przyznawana od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich -jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Powstała ona na mocy testamentu zmarłej w 1959 Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem Fundacji jest wspie­ranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twór­com polskim (głównie pisarzom i krytykom literackim), zamieszkałym w kraju bądź na emigracji. Laureatów wybiera Jury, powoływane przez Radę Fundacji. W skład Jury wchodzą członkowie Rady oraz eksperci, znawcy polskiej literatury współczesnej. Wszystkie funkcje w Radzie Fundacji i Jury są pełnione honorowo. Źródłem finansowania Fundacji są głównie pozostałości po dawnej fortunie Kościel­skich. Wartość finansowa nagrody zmienia się co roku (zależy od dochodów z papierów wartościowych, a także od liczby laureatów).

     Fundacja kontynuuje tradycje mecenatu artystycznego, zapoczątkowane przez Wła­dysława Kościelskiego (ur. 1819), znanego jako Sefer Pasza, który dorobił się na emi­gracji ogromnego majątku. Odziedziczył go przyszły teść założycielki Fundacji, Józef (1845-1911), działacz polityczny, poeta i dramaturg. Był on założycielem i długoletnim przewodniczącym Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w zaborze pruskim, prowadził też w szeroką działalność oświatowo-ulturalną. Jego syn, Władysław August (1886-1933), poeta, tłumacz i wydawca, zasłynął również jako mecenas sztuki i lite­ratury. Jedyny syn Władysława Augusta i Moniki Kościelskich, Wojciech, zmarł tra­gicznie w młodym wieku (1947), będąc ostatnim przedstawicielem tej linii rodziny. Fundacja Kościelskich jest powszechnie uznawana za instytucję niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej. Przyznawane przez nią wyróżnienie stanowi najwyższą poza gra­nicami kraju stałą polską nagrodę literacką, uchodzącą za rzetelny miernik pisarskich osiągnięć.