Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r

Zarządzenie nr 2/2024

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia

w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) oraz Uchwały nr LXIII/540/23  Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia w tym działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych w 2024 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.