Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024 r.

 • Zarządzenie nr 1/2024
 • Burmistrza Gminy Miłosław
 • z dnia 3 stycznia 2024 r.
 •  
 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
 • zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024 r.
 •  
 • Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) oraz Uchwały nr LXIII/540/23  Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zarządzam, co następuje:
 •  
 • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 •  
 • 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.
 •  
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.