„Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 60 uczestników projektu (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących obszar województw wielkopolskiego w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane jak również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.

Strona internetowa projektu https://fundacjawires.pl/aktywna-integracja-sposobem-na-zmiane-drogi-zawodowej