Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 r.

Zarządzenie nr 5/2023

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 8 lutego 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały LI/443/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                /-/ Hubert Gruszczyński