Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

Zarządzenie nr 7/2024

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 15 stycznia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w 2024 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571 )oraz Uchwały nr LXIII/540/23  Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.