„Aktywni w Wielkopolsce”

Wystartowała ósma edycja konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”, który odbywa się w ramach ogólnopolskiego konkursu Puchar Recyklingu.  Partnerem inicjatywy jest Województwo Wielkopolskie. Do udziału w Konkursie zaproszone są wielkopolskie gminy, związki i porozumienia międzygminne, jak również przedsiębiorstwa zbierające i zagospodarowujące odpady oraz instalacje sortujące odpady i  przygotowujące je do recyklingu.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach głównych: Gmina Recyklingu i Lider Recyklingu. Organizator może przyznać również nagrody w kategoriach dodatkowych za działania wspierające gospodarkę odpadami. W ramach konkursu oceniane są m.in. masy zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brane jest również funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2023 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz inne informacje szczegółowe, w tym Regulamin Konkursu,  dostępne są na stronie: http://www.pucharrecyklingu.pl/o-konkursie/.