Ogłoszenie o naborze specjalistów do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni informuje o naborze do składu orzekającego na stanowisko:

 • Lekarza,
 • Psychologa,
 • Pedagoga,
 • Pracownika socjalnego,
 • Doradcy zawodowego.

 

Członkowie składów orzekających zatrudnieni zostaną w zespole na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za wydane orzeczenia.

 

Niezbędne wymagania:

 • szczegółowe na dane stanowisko:
 1. lekarza – prawo wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 2. psychologa – ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia,
 3. pedagoga – ukończone studia na kierunku pedagogika,
 4. pracownika socjalnego – kwalifikacje określone w przepisach o pomocy społecznej,
 5. doradcy zawodowego – ukończone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe;
 • pozostałe wymagania:
 1. odbycie jednodniowego szkolenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – wniosek o skierowanie na szkolenie składa przewodniczący powiatowego zespołu
 2. lub przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 3. znajomość przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. obywatelstwo polskie.

 

Zakres realizowanych zadań:

 • sporządzanie oceny stanu zdrowia zgodnie ze specjalnością,
 • w przypadku lekarza – wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu,
 • lekarz – Przewodniczący Składu Orzekającego, wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • obsługa komputerowej bazy danych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • w przypadku lekarza kserokopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ewentualnie zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstw skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

Miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe we Wrześni

 1. Chopina 10

62-300 Września

z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni”.

 

Termin składania dokumentów:

Oferty prosimy składać w nieprzekraczającym terminie do 12 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Zespołu

                                                                                     ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

                                                                                                           / – /Izabela Piechnik