Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

                                                                        Zarządzenie nr 17/2023

                                                                    Burmistrza Gminy Miłosław

                                                                      z dnia 31 marca 2023 r.

                                      w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

                                         zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury

                                                              i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571 )oraz Uchwały nr LI/443/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                  /-/ Hubert Gruszczyński

 
 
 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 oświadczenie o braku zobowiązań publicznoprawnych

oświadczenie o numerze rachunku i upoważnieniach

Wzór OFERTY

Zobowiązanie_do_zapewnienia_dostępności_zadania_osobom_ze_szczególnymi_potrzebami