Granty PPGR- Oświadczenie o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem

Gmina Miłosław realizując Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” wzywa rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów do złożenia do dnia 18 stycznia 2023 roku pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczenie jest dostępne w informacji Urzędu Gminy w Miłosławiu oraz pod artykułem.