Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Zarządzenie nr 6/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
oraz Uchwały nr XXXIX/319/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r., w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłosław, na stronie internetowej Gminy Miłosław oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ Hubert Gruszczyński

Ogłoszenie

wzór oferty

oświadczenie

oświadczenie