Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław” złożonego 25 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Miłosławiu przez Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę. Wnioskowana kwota dofinansowania: 5000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 2 listopada do 29 grudnia 2021 r.

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miłosławiu, na stronie internetowej pod adresem: www.miloslaw.info.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłosławiu. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Miłosławiu, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, lub na adres e-mail: promocja@miloslaw.info.pl